2011

1st row from left:Zilu Wang (王子路), Xiaojie Chen (陈晓劼),Jing Pan (潘靖),Tingting Zhang (张婷婷),Jinli Du (杜锦丽),Prof. Jinlan Wang (王金兰教授),Guangfen Wu (武光芬),Lijuan Meng (孟丽娟),Daoyu Zhang (张道宇),Liyan Zhu (朱立砚)

2nd row from left:Yanbiao Wang (王彦标),Qionghua Zhou (周跫桦),Yunhai Li (李云海),Liang Ma (马亮),Qing Sun (孙卿),Shudong Wang (王舒东),Qinjun Bao (包勤军),Qian Chen (陈乾)


2015.01

1st row from left:Cui Ma (马翠),Shijun Yuan (袁士俊),Prof. Jinlan Wang (王金兰教授),Qian Chen (陈乾),Xiaojing Yao (姚晓静),Hui Ding (丁慧)

2nd row from left:Yinghe Zhao (赵英鹤),Huabing Shu (舒华兵),Zilu Wang (王子路),Qisheng Wu (吴其胜),Xianghong Niu (牛相宏),Yilong Tong (童一龙)

3rd from left:Haimin Zhang (张海民),Qionghua Zhou (周跫桦),Liang Ma (马亮),Yixin Ouyang (欧阳艺昕),Yunhai Li (李云海),Li Shi (史丽)


2016.06

1st row from left:Shijun Yuan(袁士俊),Qian Chen (陈乾),Prof. Jinlan Wang (王金兰教授),Xiaojing Yao (姚晓静),Yun Zhang (张云),Hui Ding (丁慧),Cui Ma (马翠)

2nd row from left:Yixin Ouyang (欧阳艺昕),Yinghe Zhao (赵英鹤),Jiyuan Guo (郭纪源),Qisheng Wu (吴其胜),Rongqing Zhou (周荣青),Huabing Shu (舒华兵),Yilong Tong (童一龙),Yulong Wang (王玉龙)

3rd row from left:Qionghua Zhou (周跫桦),Xianghong Niu (牛相宏),Yunhai Li (李云海),Qiang Li (李强),Li Shi (史丽),Chongyi Ling (凌崇益)


2017.11


1st row from left:Dongqi Qu (曲东奇),Yun Zhang (张云),Yilv Guo (过伊吕),Xiaolei Xie (谢晓蕾),Prof. Jinlan Wang (王金兰教授),Xiwen Zhang (张喜雯)

2nd row from left:Yinghe Zhao (赵英鹤),Yulong Wang (王玉龙),Yehui Zhang (章烨晖),Xianghong Niu (牛相宏),Zhaobo Zhou (周兆波),Zilu Wang (王子路), Qionghua Zhou (周跫桦), Rongqing Zhou (周荣青), Shuaihua Lu (陆帅华), Li Shi (史丽), Yixin Ouyang (欧阳艺昕), Yunhai Li (李云海), Qiang Li (李强)


2018.11


1st row from left:Qiang Li (李强),Qian Chen (陈乾),Prof. Jinlan Wang (王金兰教授),Xiaowan Bai (白晓婉),Xiwen Zhang (张喜雯),        Qionghua Zhou (周跫桦),Liang Ma (马亮)

2nd row from left:Jiaqi Li (李嘉祺),Yixin Ouyang (欧阳艺昕),Yehui Zhang (章烨晖),Xiuling Li (李秀玲),Yilv Guo (过伊吕),Qingyuan Ding (丁清远),Yilei Wu (吴艺蕾),Yunhai Li (李云海)

3rd row from left:Hui Fang (方辉),Shuaihua Lu (陆帅华),Bing Wang (王冰),Jian Tong (童健),Shiyan Wang (王始彦),Jin Lv (吕瑾)         

4th row from left:Chongyi Ling (凌崇益),Xianghong Niu (牛相宏),Zhaobo Zhou (周兆波),Li Shi (史丽),Yuhao Huang (黄玉昊)