Journal Covers

 

Full publication list (180+ papers in total): *corresponding author (ResearcherID page and google scholar page)

Representative publications

 1. Shuaihua Lu, Qionghua Zhou, Yilv Guo, Yixin Ouyang, Qiang Li and Jinlan Wang*, Accelerated discovery of stable lead-free hybrid organic-inorganic perovskites via machine learning, Nat. Commun., 9, 3405 (2018).
 2. Chongyi Ling, Xianghong Niu, Qiang Li, Aijun Du,* and Jinlan Wang*, Metal-Free Single Atom Catalyst for N2 Fixation Driven by Visible Light, J. Am. Chem. Soc., 140, 14161 (2018).
 3. Yinhe Zhao, Linfang Lin, Qionghua Zhou, Yunhai Li, Shijun Yuan, Qian Chen, Shuai Dong*, and Jinlan Wang*, Surface Vacancy-Induced Switchable Electric Polarization and Enhanced Ferromagnetism in Monolayer Metal Trihalides, Nano Lett., 18, 2943 (2018).
 4. Zhaoyan Luo, Yixin Ouyang, Hao Zhang, Meiling Xiao, Junjie Ge*, Zheng Jiang*, Jinlan Wang*, Daiming Tang, Xinzhong Cao, Changpeng Liu & Wei Xing*, Chemically activating MoS2 via spontaneous atomic palladium interfacial doping towards efficient hydrogen evolution, Nat. Commun., 9, 2120 (2018).
 5. Jie Jiang, Chongyi Ling, Tao Xu, Wenhui Wang, Xianghong Niu, Amina Zafar, Zhenzhong Yan, Xiaomu Wang, Yumeng You, Litao Sun, Junpeng Lu, Jinlan Wang*, and Zhenhua Ni*, Defect Engineering for Modulating the Trap States in 2D Photoconductors, Adv. Mater., 30, 1804332 (2018).
 6. Zehua Hu, Qiang Li, Bo Lei, Jing Wu, Qionghua Zhou, Chengding Gu, Xinglin Wen,Junyong Wang, Yanpeng Liu, Shisheng Li, Yue Zheng, Junpeng Lu, Jun He, Li Wang, Qihua Xiong, Jinlan Wang*, and Wei Chen*,Abnormal Near-Infrared Absorption in 2D Black Phosphorus Induced by Ag Nanoclusters Surface Functionalization, Adv. Mater., 30, 1801931 (2018).
 7. Qiang Li, Yinghe Zhao, Qionghua Zhou, Shijun Yuan, Qian Chen and Jinlan Wang*, Towards a comprehensive understanding of the reaction mechanisms between defective MoS2 and thiol molecules, Angew. Chem. Int. Ed.. 56, 1 (2017).
 8. Zehua Hu+, Qiang Li+, Bo Lei+, Qionghua Zhou, Du Xiang, Zhiyang Lyu, Fang Hu, Junyong Wang, Yinjuan Ren, Rui Guo, Eda Goki, Li Wang, Cheng Han,* Jinlan Wang*, and Wei Chen*, Water-Catalyzed Oxidation of Few-Layer Black Phosphorus in Dark Environment, Angew. Chem. Int. Ed.. 56, 9131 (2017).
 9. Yinghe Zhao, Qionghua Zhou, Qiang Li, Xiaojing Yao, Jinlan Wang*, Passivation of Black Phosphorus via Self-Assembled Organic Monolayers by van der Waals Epitaxy, Adv. Mater. DOI: 10.1002/adma.201603990 (2017).
 10. Qionghua Zhou, Qian Chen*, Yilong Tong, Jinlan Wang*, Light-Induced Ambient Degradation of Few-Layer Black Phosphorus: Mechanism and Protection, Angew. Chem. Int. Ed.DOI: 10.1002/anie.201605168 (2016).
 11. Bingchao Yang, Bensong Wan, Qionghua Zhou, Yue Wang, Wentao Hu, Weiming Lv, Qian Chen, Zhongming Zeng,* Fusheng Wen, Jianyong Xiang, Shijun Yuan, Jinlan Wang*, Baoshun Zhang, Wenhong Wang,* Junying Zhang, Bo Xu, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu*, Te-Doped Black Phosphorus Field-Effect Transistors, Adv. Mater. DOI: 10.1002/adma.201603723 (2016).
 12. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, and Feng Ding*, The Great Reduction of a Carbon Nanotube’s Mechanical Performance by a Few Topological Defects, ACS Nano,10, 6410 (2016).
 13. Bing Wu, Yinghe Zhao, Haiyan Nan, Ziyi Yang, Yuhan Zhang, Huijuan Zhao, Daowei He, Zonglin Jiang, Xiaolong Liu, Yun Li, Yi Shi*, Zhenhua Ni, Jinlan Wang*, Jian-Bin Xu, and Xinran Wang*, Precise, Self-Limited Epitaxy o f Ultrathin Organic Semiconductors and Heterojunctions Tailored by van der Waals Interactions, Nano Lett.,16, 3754 (2016).
 14. Heng-Yun Ye, QiongHua Zhou, XiangHong Niu, Wei-Qiang Liao, Da-Wei Fu, Yi Zhang, Yu-Meng You*, Jinlan Wang*, Zhong-Ning Chen, and Ren-Gen Xiong*, High-Temperature Ferroelectricity and Photoluminescence in a Hybrid Organic-Inorganic Compound: (3-Pyrrolinium)MnCl3, J. Am. Chem. Soc.137, 13148 (2015).
 15. Daowei He, Yuhan Zhang, Qisheng Wu,Rui Xu, Haiyan Nan, Junfang Liu, Jianjun Yao, Zilu Wang, Shijun Yuan, Yun Li, Yi Shi,* Jinlan Wang,* Lin He, Zhenhua Ni, Feng Miao, Fengqi Song, Hangxun Xu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Jian-Bin Xu, and Xinran Wang, Two-dimensional monolayer quasi-freestanding molecular crystals for high-performance organic field-effect transistors, Nat. Commun. 5, 5162 (2014).
 16. Taishi Chen, Qian Chen, Koen Schouteden, Wenkai Huang, Xuefeng Wang, Zhe Li, Feng Miao, Xinran Wang, Zhaoguo Li, Bo Zhao, Shaochun Li, Fengqi Song*, Jinlan Wang*, Baigeng Wang*, Chris Van Haesendonck & Guanghou Wang, Topological transport and atomic tunnelling–clustering dynamics for aged Cu-doped Bi2Te3 crystals, Nat. Commun., 5, 5022 (2014).
 17. Haiyan Nan, Zilu Wang, Wenhui Wang, Zheng Liang, Yan Lu, Qian Chen, Daowei He, Pingheng Tan, Feng Miao, Xinran Wang, Jinlan Wang*, Zhenhua Ni*, Strong Photoluminescence Enhancement of MoS2 through Defect Engineering and Oxygen Bonding,ACS Nano 8, 5738 (2014).
 18. Hao Qiu, Tao Xu, Zilu Wang, Wei Ren, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Qian Chen, Shijun Yuan, Feng Miao, Fengqi Song, Gen Long, Yi Shi, Litao Sun, Jinlan Wang*, Xinran Wang*, “Hopping transport through defect-induced localized states in molybdenum disulphide”, Nat. Commun. 4, 2642 (2013).
 19. Dandan Wang, Qian Chen, Guozhong Xing, Jiabao Yi, Saidur Rahman Bakaul, Jun Ding, Jinlan Wang*, and Tom Wu*, Robust Room-Temperature Ferromagnetism with Giant Anisotropy in Nd-Doped ZnO Nanowire Arrays, Nano Lett. 12, 3994 (2012).
 20. Liang Ma, Jinlan Wang*, Feng Ding*, “Strain Induced Orientation-Selective Cutting of Graphene into Graphene Nanoribbons upon Oxidation”, Angew. Chem. Int. Ed.51, 1161 (2012).
 21. Jinlan Wang*, Liang Ma, Qinghong Yuan, Liyan Zhu, Feng Ding*, “Transition Metal Catalyzed Unzipping Single-Walled Carbon Nanotubes into Narrow Graphene Ribbons at Low Temperature”, Angew. Chem. Int. Ed. 50, 8041(2011) (封面热点文章).
 22. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, Tingting Zhang, Liang Ma, Chee Wah Lim, Feng Ding*, Xiaocheng Zeng*, “Mechanically Robust Tri-Wing Graphene Nanoribbons with Tunable Electronic and Magnetic Properties”, Nano Lett., 10, 494 (2010).
 23. Xiuyun Zhang, Man-Fai Ng, Yanbiao Wang, Jinlan Wang*, and Shuo-Wang Yang*, Theoretical Studies on Structural, Magnetic, and Spintronic Characteristics of Sandwiched EunCOTn+1 (n =1-4) Clusters, ACS Nano, 3, 2512 (2009).
 24. Xiuyun Zhang, Jinlan Wang*, Yi Gao, Xiaocheng Zeng*, Ab initio Study of Structural and Magnetic Properties of TMn(ferrocene)n+1(TM= Sc, Ti, V, Mn) Sandwich Clusters and Nanowires (n =∞), ACS Nano, 3, 537 (2009).
 25. Jinlan Wang, Jaeil Bai, Juius Jellinek, Xiaocheng Zeng*, “Gold coated transition metal anion [Mn13@Au20]– with ultra high magnetic moment”, J. Am. Chem. Soc. (communication) 129 4110 (2007).
 26. Jinlan Wang, Paulo H Acioli, Juius Jellinek*, “Structure and magnetism of VnBzn+1 sandwich clusters”, J. Am. Chem. Soc. (communication) 127, 2812 (2005).
 27.  

  Other publications: in descending time order

  2018

 28. Xiwen Zhang, Bing Wang, Xianghong Niu, Yunhai Li, Yunfei Chen* and Jinlan Wang*, Bi2OS2: a direct-gap two-dimensional semiconductor with high carrier mobility and surface electron states, Mater. Horiz., 5, 1058 (2018).
 29. Xianghong Niu, Yunhai Li, Yehui Zhang, Qiang Li, Qionghua Zhou, Jin Zhao*, Jinlan Wang*. Photo-Oxidative Degradation and Protection Mechanism of Black Phosphorus: Insights From Ultrafast Dynamics. J. Phys. Chem. Lett. DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b02060 (2018).
 30. Bing Wang, Xianghong Niu, Yixin Ouyang, Qinoghua Zhou, Jinlan Wang*. Ultrathin Semiconducting Bi2Te2S and Bi2Te2Se with High Electron Mobilities. J. Phys. Chem. Lett. 9 (3), 487-490 (2018).
 31. Qisheng Wu, Yehui Zhang, Qionghua Zhou, Jinlan Wang*, Xiao Cheng Zeng*. Transition Metal Dihydride Monolayers: A New Family of Two-Dimensional Ferromagnetic Materials with Intrinsic Room-Temperature Half-Metallicity. J. Phys. Chem. Lett. 9, 4260-4266 (2018).
 32. Chongyi Ling, Qiang Li, Aijun Du*, and Jinlan Wang*, Computation-Aided Design of Single-Atom Catalysts for One-Pot CO2 Capture, Activation, and Conversion, ACS Appl. Mater. Interfaces, 10, 36866 (2018).
 33. Qisheng Wu, Wen Wu Xu, Liang Ma, Jinlan Wang*, Xiao Cheng Zeng*. Two-Dimensional AuMX2 (M=Al, Ga, In; X=S, Se) Monolayers Featuring Intracrystalline Aurophilic Interactions with Novel Electronic and Optical Properties. ACS Applied Materials & Interfaces 10 (19), 16739–16746 (2018).
 34. Yixin Ouyang, Qiang Li, Li Shi, Chongyi Ling, Jinlan Wang*. Molybdenum sulfide clusters immobilized on defective graphene: a stable catalyst for the hydrogen evolution reaction. J. Mater. Chem. A 6 (5), 2289-2294 (2018).
 35. Bing Wang, Qisheng Wu, Yehui Zhang, Yilv Guo, Xiwen Zhang, Qionghua Zhou, Shuai Dong, Jinlan Wang*. High Curie-Temperature Intrinsic Ferromagnetism and Hole Doping-Induced Half-Metallicity in Two-Dimensional Scandium Chlorine Monolayer. Nanoscale Horiz. DOI: 10.1039/C8NH00101D  (2018).
 36. Qiang Li, Yinghe Zhao, Jiyuan Guo, Qionghua Zhou, Qian Chen, Jinlan Wang*. On-surface synthesis: a promising strategy toward the encapsulation of air unstable ultra-thin 2D materials. Nanoscale 10 (8), 3799-3804 (2018).
 37. Bensong Wan, Qionghua Zhou, Junying Zhang, Yue Wang, Bingchao Yang, Weiming Lv, Baoshun Zhang, Zhongming Zeng*, Qian Chen, Jinlan Wang*, Wenhong Wang*, Fusheng Wen, Jianyong Xiang, Bo Xu, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, Zhongyuan Liu*. Enhanced Stability of Black Phosphorus Field‐Effect Transistors via Hydrogen Treatment. Adv. Electron. Mater., 4 (2), 1700455 (2018).
 38. Li Shi, Qiang Li*, Yixin Ouyang and Jinlan Wang*, Effect of illumination and Se vacancies on fast oxidation of ultrathin gallium selenide, Nanoscale, 10, 12180 (2018).
 39. Yilv Guo, Shijun Yuan*, Bing Wang, Li Shi and Jinlan Wang*, Chromium sulfide halide monolayers: intrinsic ferromagnetic semiconductors with large spin polarization and high carrier mobility, Nanoscale, 10, 18036 (2018).
 40. Yilv Guo, Shijun Yuan*, Bing Wang, Li Shi and Jinlan Wang*, Half-metallicity and enhanced ferromagnetism in Li-adsorbed ultrathin chromium triiodide, J. Mater. Chem. C, 6, 5716-5720 (2018).
 41. Chongyi Ling, Xiaowan Bai, Yixin Ouyang, Aijun Du*, Jinlan Wang*, Single Molybdenum Atom Anchored on N-Doped Carbon as a Promising Electrocatalyst for Nitrogen Reduction into Ammonia at Ambient Conditions, J. Phys. Chem. C, 122, 16842 (2018).
 42. Jinfa Chang, Yixin Ouyang, Junjie Ge,* Jinlan Wang*, Changpeng Liu and Wei Xing*, Cobalt phosphosulfide in the tetragonal phase: a highly active and durable catalyst for the hydrogen evolution reaction, J. Mater. Chem. A, 6, 12353 (2018).
 43. Xiaowan Bai, Chongyi Ling, Li Shi, Yixin Ouyang, Qiang Li, Jinlan Wang*, Insight into the catalytic activity of MXenes for hydrogen evolution reaction, Science Bulletin 63, 1379, (2018).
 44.  

  2017

 45. Qionghua Zhou, Qiang Li, Shijun Yuan, Qian Chen, Jinlan Wang*. Band-edge engineering via molecule intercalation: a new strategy to improve stability of few-layer black phosphorus. PCCP. 19 (43), 29232-29236 (2017).
 46. Yinghe Zhao, Qiang Li, Li Shi, Jinlan Wang*. Exploitation of the Large‐Area Basal Plane of MoS2 and Preparation of Bifunctional Catalysts through On‐Surface Self‐Assembly. Adv. Sci. 4 (12), 1700356 (2017).
 47. Qisheng Wu, Wen Wu Xu, Bingyan Qu, Liang Ma, Xianghong Niu, Jinlan Wang*, Xiao Cheng Zeng*. Au6S2 monolayer sheets: metallic and semiconducting polymorphs. Mater. Horiz. 4 (6), 1085-1091 (2017).
 48. Chongyi Ling, Jinlan Wang*. Recent Advances in Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction Based on Graphene-Like Two-Dimensional Materials. Acta Physico-Chimica Sinica 33 (5), 869-885 (2017).
 49. Yu-Meng You, Wei-Qiang Liao, Dewei Zhao, Heng-Yun Ye, Yi Zhang, Qionghua Zhou, Xianghong Niu, Jinlan Wang, Peng-Fei Li, Da-Wei Fu, Zheming Wang, Song Gao, Kunlun Yang, Jun-Ming Liu, Jiangyu Li, Yanfa Yan, Ren-Gen Xiong. An organic-inorganic perovskite ferroelectric with large piezoelectric response. Science 357 (6348), 306-309 (2017).
 50. Zehua Hu, Qiang Li, Bo Lei, Qinoghua Zhou, Du Xiang, Zhiyang Lyu, Fang Hu, Junyong Wang, Yinjuan Ren, Rui Guo, Eda Goki, Li Wang, Cheng Han*, Jinlan Wang*, Wei Chen*. Water‐Catalyzed Oxidation of Few‐Layer Black Phosphorous in a Dark Environment. Angew. Chem. Int. Ed. 129 (31), 9259-9263 (2017).
 51. Yilv Guo, Shijun Yuan*, Bing Wang, Li Shi, Jinlan Wang*. Half-metallicity and enhanced ferromagnetism in Li-adsorbed ultrathin chromium triiodide. J. Mater. Chem. C. 6, 5716-5720 (2018).
 52. Shijun Yuan, Qionghua Zhou, Qisheng Wu, Yun Zhang, Qian Chen, Jing-Min Hou, Jinlan Wang*. Prediction of a room-temperature eight-coordinate two-dimensional topological insulator: penta-RuS4 monolayer. npj 2D Materials and Applications. 1, 29 (2017).
 53. Li Shi, Qionghua Zhou, Yinghe Zhao, Yixin Ouyang, Chongyi Ling, Qiang Li, Jinlan Wang*. Oxidation mechanism and protection strategy of ultrathin Indium Selenide: Insight from Theory. J. Phys. Chem. Lett. 8 (18), 4368-4373 (2017).
 54. Xianghong Niu, Yunhai Li, Qionghua Zhou, Huabin Shu, Jinlan Wang*. Arsenene-Based Heterostructures: Highly Efficient Bifunctional Materials for Photovoltaics and Photocatalytics. ACS Appl. Mater. & Interfaces 9 (49), 42856-42861 (2017).
 55. Chongyi Ling, Li Shi, Yixin Ouyang, Xiao Cheng Zeng*, and Jinlan Wang*, Nanosheet Supported Single-Metal Atom Bifunctional Catalyst for Overall Water Splitting Nano. Lett. DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b02518 (2017).
 56. Chongyi Ling, Yixin Ouyang, Li Shi, Shijun Yuan, Qian Chen, and Jinlan Wang*, Template-Grown MoS2 Nanowires Catalyze the Hydrogen Evolution Reaction: Ultralow Kinetic Barriers with High Active Site Density ACS Cataly. 7, 5097 (2017).
 57. Xiaojing Yao, Jinlan Wang*, Gang Wu, Shermin S. Goh, Hongjun Zhu and Shuo-Wang Yang*, Theoretical study on the self-assembly of 1,3,5-triethynylbenzene on Si(100)2*1 and in situ polymerization via reaction with CO to fabricate a single surface-grafted polymer J. Mater. Chem. C. 5, 3585 (2017).
 58. Yuze Meng#, Chongyi Ling#, Run Xin#, Peng Wang#, You Song, Haijun Bu, Si Gao, Xuefeng Wang, Fengqi Song*, Jinlan Wang*, Xinran Wang*, Baigeng Wang and Guanghou Wang, Repairing atomic vacancies in single-layer MoSe2 field-effect transistor and its defect dynamics, NPJ Quant. Mater. published online (2017).
 59. Heng-Yun Ye, Wei-Qiang Liao, Qionghua Zhou, Yi Zhang, Jinlan Wang, Yu-Meng You, Jin-Yun Wang, Zhong-Ning Chen, Peng-Fei Li, Da-Wei Fu, Songping D. Huang & Ren-Gen Xiong, Dielectric and ferroelectric sensing based on molecular recognition in Cu(1,10-phenlothroline)2SeO4(diol) systems, Nat. Commun. 8, 14551 (2017).
 60. Yinghe Zhao, and Jinlan Wang*, How To Obtain High-Quality and High-Stability Interfacial Organic Layer: Insights from the PTCDA Self-Assembly, J. Phys. Chem.C. 121, 4485-4495 (2017).
 61. Xianghong Niu, Huabing Shu, Xiaojing Yao, and Jinlan Wang*, Efficient Carrier Separation in Graphitic Zinc Oxide and Blue Phosphorus van der Waals Heterostructure, J. Phys. Chem. C. 121, 3648-3653 (2017).
 62. Bing Wang, Shijun Yuan, Yunhai Li, Li Shi, and Jinlan Wang*, A new Dirac cone material: a graphene-like Be3C2 monolayer, Nanoscale. 9, 5577-5582 (2017).
 63. Li Shi#, Chongyi Ling#, Yixin Ouyang, and Jinlan Wang*, High Intrinsic Catalytic Activity of Two-Dimensional Boron Monolayers for Hydrogen Evolution Reaction, Nanoscale, 9, 533 (2017).
 64.  

  2016

 65. Xianghong Niu, Huabing Shu, Yunhai Li, and Jinlan Wang*, Photoabsorption Tolerance of Intrinsic Point Defects and Oxidation in Black Phosphorus Quantum Dots, J. Phys. Chem. Lett. 8, 161-166 (2016).
 66. Chongyi Ling, Li Shi, Yixin Ouyang, and Jinlan Wang*, Searching for Highly Active Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction Based on O-terminated MXenes through A Simple Descriptor, Chem. Mater., 28, 9026 (2016).
 67. Qiang Li, Qionghua Zhou, Qian Chen, Xianghong Niu, Yinhe Zhao, Jinlan Wang*, Covalent Functionalization of Black Phosphorus from First-Principles, J. Phys. Chem. Lett. 7, 4540 (2016).
 68. Qisheng Wu, Qisheng Wu, Jun-Jie Zhang, Peipei Hao, Zhongyang Ji, Shuai Dong, Chongyi Ling, Qian Chen, and Jinlan Wang* , Versatile Titanium Silicide Monolayers with Prominent Ferromagnetic, Catalytic, and Superconducting Properties: Theoretical Prediction, J. Phys. Chem. Lett. 7, 3723 (2016).
 69. Xianghong Niu, Yunhai Li, Huabing Shu, and Jinlan Wang*, Anomalous Size Dependence of Optical Properties in Black Phosphorus Quantum Dots, J. Phys. Chem. Lett. 7, 370(2016).
 70. Yixin Ouyang, Chongyi Ling, Qian Chen, Zilu Wang, Li Shi, and Jinlan Wang*, Activating Inert Basal Planes of MoS2 for Hydrogen Evolution Reaction through the Formation of Different Intrinsic Defects, Chem. Mater., 28, 4390 (2016).
 71. Chongyi Ling, Li Shi, Yixin Ouyang, and Jinlan Wang*, Transition metal-promoted V2CO2 (MXenes): A New and Highly Active Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction, Adv. Sci. published online (2016).
 72. Huabing Shu, Yunhai Li, Xianghong Niu, and Jinlan Wang*, Greatly Enhanced Optical Absorption of a Defective MoS2 Monolayer through Oxygen Passivation, ACS Appl. Mater. Inter., 8, 13150 (2016)
 73. Xianghong Niu, Yunhai Li, Huabing Shu, and Jinlan Wang*, Revealing the underlying absorption and emission mechanism of nitrogen doped graphene quantum dots, Nanoscale 8, 19376 (2016).
 74. Wenxia Zhang, Xianghong Niu, Xifang, Chen, Xiaoxiao Guo, Jinlan Wang* and Jiyan Fan*, Revealing Universal Origin of Full-Visible-Region Photoluminescence in Carbon Quantum Dots, Carbon 109, 40 (2016).
 75. Lei Xu, Qian Chen, Lei Liao*, Xingqiang Liu, Ting-Chang Chang, Kuan-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Changzhong Jiang, Jinlan Wang*, and Jinchai Li, Rational Hydrogenation for Enhanced Mobility and High Reliability on ZnO-based Thin Film Transistors: From Simulation to Experiment, ACS Appl. Mater. Inter.8, 5408 (2016).
 76. Wenqing Liu, QiongHua Zhou, Qian Chen, Daxin Niu, Yan Zhou, Yongbing Xu*, Rong Zhang, Jinlan Wang*, and Gerrit van der Laan, Probing the Buried Magnetic Interfaces, ACS Appl. Mater. Inter.8, 5752 (2016).
 77. Qian Chen, Liang Ma and Jinlan Wang*, Making graphene nanoribbons:a theoretical exploration, WIREs Comp. Mol. Sci. (invited review)6, 243 (2016).
 78. Xiaojing Yao, Shijun Yuan*, Jinlan Wang*, Theoretical Studies of Sandwich Molecular Wires with Europium and Boratacyclooctatetraene Ligand and the Structure on a H‑Ge(001)2×1 Surface, J. Phys. Chem. C 120, 7088 (2016).
 79. Xiaojing Yao, Xiuyun Zhang*, Xiaoshan Ye, Jinlan Wang*, Structure and electronic properties of bilayer graphene functionalized with half-sandwiched transition metal-cyclopentadienyl complexes, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 22390 (2016).
 80. Xiaojing Yao, Jinlan Wang*, Gang Wu, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang*, How to Fabricate a Surface-Grafted Polythiophene on H-Si(100)2×1 Surface via Self-Assembling and In Situ Surface Polymerization?–A Theoretical Guide, J. Phys. Chem. C 120, 25612 (2016).
 81. Huabing Shu, Yunhai Li, Jinlan Wang*, The stacking dependent electronic structure and optical properties of bilayer black phosphorus, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 6085 (2016).
 82. Weiwei Zhao, Qisheng Wu, Qi Hao, Jinlan Wang, Mei Li, Yan Zhang, Kedong Bi, Yunfei Chen, and Zhenhua Ni. Plasmon–phonon coupling in monolayer WS2. Appl. Phys. Lett. 108, 131903 (2016).
 83.  

  2015

 84. Liang Ma, Xiaocheng Zeng*, Jinlan Wang*, Oxygen Intercalation of Graphene on Transition Metal Substrate: An Edge-Limited Mechanism, J. Phys. Chem. Lett. 6, 4099(2015).
 85. Yinhe Zhao, Qisheng Wu, Qian Chen, Jinlan Wang*, Molecular Self-Assembly on Two-Dimensional Atomic Crystals: Insights from Molecular Dynamics Simulations, J. Phys. Chem. Lett. 6, 4418(2015).
 86. Xiaojing Yao, Jinlan Wang*, Shijun Yuan, Xiuyun Zhang, Gang Wu, Xiaobai Wang, Shuo-Wang Yang*, A theoretical guide for fabricating a conductive molecular wire on a silicon surface via an in situ surface polymerization reaction, Nanoscale 7, 15277 (2015).
 87. Qionghua Zhou, Jinlan Wang*, Tsz Sian Chwee, Gang Wu, Xiaobai Wang, Qun Ye, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang*, "Topological insulators based on 2D shape- persistent organic ligand complexes", Nanoscale 7, 727 (2015).
 88. Huabing Shu, Yunhai Li, Jinlan Wang*, Thickness Dependent Electronic and Optical Properties of Bernal-stacked Few-layer Germanane, J. Phys. Chem. C 119, 15526 (2015)
 89. Yunhai Li, Huabing Shu, Shudong Wang, Jinlan Wang*, Electronic and Optical Properties of Edge-Functionalized Graphene: Quantum Dots and the Underlying Mechanism, J. Phys. Chem. C 119, 24950–24957 (2015).
 90. Yunhai Li, Huabing Shu, Shudong Wang, Jinlan Wang, Electronic and Optical Properties of Graphene Quantum Dots: The Role of Many-body Effects, J. Phys. Chem. C 119, 4983 (2015).
 91. Zilu Wang, Qian Chen and Jinlan Wang, Electronic Structure of Twisted Bilayers of Graphene/MoS2 and MoS2/MoS2, J. Phys. Chem. C 119, (2015).
 92. Huabing Shu, Yunhai Li, Shudong Wang, Jinlan Wang, Quasi-particle energies and optical excitations of hydrogenated and fluorinated germanene,Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 4542 (2015).
 93. Xianghua Zeng, Xiaojing Yao, Junyong Zhang,*Qi Zhang, Wenqian Wu, Aihua Cai, Jinlan Wang,* Qing-dao Zeng* and Jingli Xie*, Construction of a series of zero-dimensional/one-dimensional crystalline Zn–S clusters –effect of the character of bridging organic ligands on structural diversity, Inorg. Chem. Front. 2, 164-169 (2015).
 94. Xiaojing Yao, Xiuyun Zhang*, Jinlan Wang*, “The bonding characteristics, electronic and magnetic properties of organometallic sandwich clusters and nanowires”, Int. J. Quantum Chem. (invited review), in press (2015).
 95.  

  2014

 96. Liang Ma, Jinlan Wang*, Joanne Yip, Feng Ding, Mechanism of Transition-Metal Nanoparticle Catalytic Graphene Cutting, J. Phys. Chem. Lett. 5, 1191(2014).
 97. J. Pan, Z.L. Wang, Q. Chen, J. G. Hu, Jinlan Wang*, Band structure engineering of monolayer MoS2 by surface ligand functionalization for enhanced photoelectrochemical hydrogen production activity, Nanoscale 6, 13565 (2014).
 98. Q. Chen, Y.X.Ouyang, S.J. Yuan, Runze Li, Jinlan Wang*, Uniformly wetting deposition of Co atoms on MoS2 monolayer: a promising two dimensional robust half-metallic ferromagnet, ACS Appl. Mater. Inter. 6, 16835 (2014).
 99. Huabing Shu, Shudong Wang, Yunhai Li, Joanne Yip, and Jinlan Wang, Tunable electronic and optical properties of monolayer silicane under tensile strain: A many-body study, J. Chem. Phys.141, 064707 (2014).
 100. Shudong Wang, Yunhai Li, Joanne Yip, Jinlan Wang*, The excitonic effects in single and double-walled boron nitride nanotubes, J. Chem. Phys.140, 244701 (2014).
 101. Zhihao Yu, Yiming Pan, Yuting Shen, Zilu Wang, Zhun-Yong Ong, Tao Xu, Run Xin, Lijia Pan, Baigeng Wang, Litao Sun*, Jinlan Wang, Gang Zhang, Yong Wei Zhang, Yi Shi*, Xinran Wang*, "Towards Intrinsic Charge Transport in Monolayer Molybdenum Disulfide by Defect and Interface Engineering", Nat. Commun. 5, 5290 (2014).
 102. Yi Zhang, Heng-Yun Ye, Hong-Ling Cai, Da-Wei Fu, Qiong Ye, Wen Zhang, Qionghua Zhou, Jinlan Wang, Guo-Liang Yuan, and Ren-Gen Xiong, Switchable dielectric, piezoelectric, and second-harmonic generation bistability in a new improper ferroelectric above room temperature, Adv. Mater., 26, 4515 (2014).
 103. Zilu Wang, Liyan Zhu, Jinlan Wang*, Feng Ding*, A Multiscale Approach to Determine Binding Energy Distribution on Strained Surface, Nanoscale 6, 4857 (2014).
 104. Jin Pan, Shudong Wang, Qian Chen, Jingguo Hu, Jinlan Wang*, Band-Structure Engineering of ZnO by Anion-Cation Co-Doping for Enhanced Photo-Electrochemical Activity, ChemPhysChem 15, 1611 (2014).
 105. Lijuan Meng, Jian Jiang, Jinlan Wang* and Feng Ding, Mechanism of Metal Catalyzed Healing of Large Structural Defects in Graphene, J. Phys. Chem. C, 118, 720(2014).
 106. Rui Xu, Daowei He, Yuhan Zhang, Bing Wu, Fengyuan Liu, Lan Meng, Jun-Fang Liu, Qisheng Wu, Yi Shi Jinlan Wang, Jia-Cai Nie, Xinran Wang, and Lin He, Unveiling the structural origin of the high carrier mobility of a molecular monolayer on boron nitride, Phys. Rev. B90, 224106 (2014).
 107. Yuming ChenLijuan MengWeiwei Zhao, Zheng LiangXing Wu, Haiyan NanZhangting Wu, Shan Huang, Litao Sun, Jinlan Wang* and Zhenhua Ni*, Raman mapping investigation of chemical vapor deposition-fabricated twisted bilayer graphene with irregular grains, Phys. Chem. Chem. Phys., 16, 21682 (2014).
 108. Qisheng Wu, Zilu Wang, Jinlan Wang*, Strain engineered modulation on graphene doped with boron, nitrogen, aluminum, silicon and phosphorus, ACTA CHIMICA SINICA, 72, 1233, (2014).
 109.  

  2013

 110. Guangfen Wu, Hua Chen, Yan Sun, Xiaoguang Li, Ping Cui, Cesare Franchini, Jinlan Wang*, Xing-Qiu Chen*, Zhenyu Zhang, “Tuning the vertical location of helical surface states in topological insulator heterostructures via dual-proximity effects”, Sci. Reps. 3, 1233 (2013).
 111. Liang Ma, Jinlan Wang*, Feng Ding*, Recent Progresses and Challenges on Graphene Nanoribbons Synthesis, ChemPhysChem(invited review) 14, 47 (2013).
 112. Tingting Zhang, Liyan Zhu, Shijun Yuan, and Jinlan Wang*, Structural and Magnetic Properties of 3d Transition-Metal-Atom Adsorption on Perfect and Defective Graphene: A Density Functional Theory Study, ChemPhysChem 14, 3483 (2013). 封内热点文章
 113. Lijuan Meng, Zilu Wang, Jian Jiang, Yonghong Yang, and Jinlan Wang*, Defect Healing of Chemical Vapor Deposition Graphene Growth by Metal Substrate Step, J. Phys. Chem. C, 117,15260(2013).
 114. Shijun Yuan, Lijuan Meng, and Jinlan Wang*, Greatly Improved Methane Dehydrogenation via Ni Adsorbed Cu(100) Surface, J. Phys. Chem. C, 117, 14796 (2013).
 115. Yanbiao Wang, Guangfen Wu, Mingli Yang, Jinlan Wang*, “Competition between Eley-Rideal and Langmuir-Hinshelwood pathways of CO oxidation on Cun and CunO (n = 6, 7) clusters”, J. Phys. Chem. C, 116, 93 (2013).
 116. Qian Chen, Jinlan Wang*, “Ferromagnetism in Nd-doped ZnO nanowires and the influence of oxygen vacancies: ab initio calculations”, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 17793 (2013).
 117. Jing Pan, Shudong Wang, Daoyu Zhang, Jingguo Hu, Qian Chen, Jinlan Wang*, “Magnetism and stability of noncompensated anion-cation codoped ZnO”, J. Appl. Phys., 113, 043915 (2013).
 118. Tingting Zhang, Zhi Tian, Liyan Zhu, Xiuyun Zhang, Qian Chen, Jinlan Wang*, “Theoretical investigations on structural, electronic, and magnetic properties of TM2Np2 (Np = Naphthalene, TM = Sc–Ni) sandwich clusters”, Comp. Theo. Chem.1021, 262 (2013)
 119. Yanbiao Wang, Qionghua Zhou, Mingli Yang, Jinlan Wang*, “Isomorphous substituted bimetallic oxide cluster as a novel strategy for single-atom catalysis”, Comp. Theo. Chem. 1013, 46 (2013).
 120. Sheng, Fengyu; *Xu, Chunxiang; Jin, Zhulin; Guo, Jiyuan; Fang, Shengjiang; Shi, Zengliang; Wang, Jinlan, Simulation on Field Enhanced Electron Transfer between the Interface of ZnO-Ag Nanocomposite, J. Phys. Chem. C 117, 18627 ( 2013).
 121.  

  2012

 122. Tingting Zhang, Liyan Zhu, Qisheng Wu, Shuowang Yang, Jinlan Wang*, “Structures and magnetism of multinuclear vanadium-pentacene sandwich clusters and their 1D molecular wires”, J. Chem. Phys. 137, 164309 (2012).
 123. Guangfen Wu, Wenguang Zhu, Jinlan Wang*, and Zhenyu Zhang, Drastically enhanced H2 flux through asymmetric quantum Pd films, Phys. Rev. B 85, 235451 (2012)
 124. Guangfen Wu, Mingli Yang, Xingyu Guo, and Jinlan Wang*, Comparative DFT Study of N2 and NO adsorption on Vanadium Clusters Vn (n=2–13), J. Comp. Chem., 33, 1854 (2012) 封内热点文章.
 125. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, and Feng Ding*, Robust Electronic Properties of Sealed Graphene for Electronic Applications, J. Phys. Chem. C, 116, 8027 (2012)
 126. Shudong Wang, Jinlan Wang*, Quasiparticle Energies and Optical Excitations in Chevron-Type Graphene Nanoribbon,J. Phys. Chem. C, 116, 10193 (2012).
 127. Lijuan Meng, Qing Sun, Jinlan Wang*, and Feng Ding*, Molecular dynamics simulation of chemical vapor deposition graphene growth on Ni (111) surface, J. Phys. Chem. C, 116, 6097 (2012).
 128. Xiuyun Zhang*, Jiu Han, Yongjun Liu, and Jinlan Wang*,Structural, Electronic, and Magnetic Properties of One-Dimensional Organic Bimetal-Naphthalene Sandwich Nanowires, J. Phys. Chem. C, 116, 5414 (2012).
 129. Yanbiao Wang, Guangfen Wu, Jinli Du, Mingli Yang, Jinlan Wang*, “Comparative ab Initio Study of CO Adsorption on Scn and ScnO (n = 2-13) Clusters”, J. Phys. Chem. A, 116, 93 (2012).
 130. Yanbiao Wang, Qian Chen, and Jinlan Wang*, Ab Initio Study of Structure and Magnetism of Late Transition Metal Oxide TMnOm Clusters (TM = Fe, Co, Ni, n = 1, 2, m = 1–6), J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 1 (2012).
 131.  

  2011

 132. Shudong Wang, Qian Chen, Jinlan Wang*, “Optical properties of boron nitride nanoribbons: Excitonic effects”, Appl. Phys. Lett. 99, 063114 (2011).
 133. Tingting Zhang, Liyan Zhu, Zhi Tian, Jinlan Wang*, “Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Neutral and Charged Transition Metal_Bis(dicarbollide) Sandwich Clusters”, J. Phys. Chem. C, 115, 14542 (2011).
 134. Xiuyun Zhang, Zhi Tian, Shuo-Wang Yang, Jinlan Wang*, “Magnetic manipulation and half-metal prediction of one-dimensional bimetallic organic sandwich molecular wires [CpTM1CpTM2] (TM1=Ti, Cr, Fe; TM2=Sc-Co)”, J. Phys. Chem. C, 115, 2948 (2011).
 135. Qian Chen, Hong Hu, Xiaojie Chen, Jinlan Wang*, “Tailoring band gap in GaN sheet by chemical modification and electric field: ab initio calculations”, Appl. Phys. Lett. 98, 053102 (2011).
 136. Liyan Zhu, Hong Hu, Qian Chen, Shudong Wang, Jinlan Wang* and Feng Ding*, “Formation and electronic properties of hydrogenated few layer graphene”, Nanotechnology, 22,185202 (2011).
 137. Liang Ma, Liyan Zhu, Jinlan Wang*, “Boron and Nitrogen Doping Induced Half-Metallicity in Zigzag Triwing Graphene Nanoribbons”, J. Phys. Chem. C, 115, 6195 (2011).
 138. Jinli Du, Mingli Yang, Jinlan Wang*, “Comparative Study of the Interaction of O2 and C2H4 with small vanadium clusters with density functional theory”, J. Phys. Chem. A 115, 10259 (2011).
 139. Shudong Wang, Liyan Zhu, Qian Chen, Jinlan Wang* and Feng Ding*, “Stability and Electronic Structure of Hydrogen Passivated Few Atomic Layer Silicon Films”, J. Appl. Phys. 109, 053516 (2011).
 140. Yuewen Mu, Yan Han, Jinlan Wang, Jian-guo Wan, Guanghou Wang, “Structures and magnetic properties of Pd(n) clusters (n=3-19) doped by Mn atoms”, Phys. Rev. A 84.053201 (2011).
 141.  

  2010

 142. Liyan Zhu, Tingting Zhang, and Jinlan Wang*, “Electronic Structure of Bi Nanoribbon: Greatly Influenced by Edge Chirality and Edge Reconstruction”, J. Phys. Chem. C, 114, 19289 (2010).
 143. Guangfen Wu, Jinlan Wang*, Xiaocheng Zeng and Feng Ding*, “Controlling cross section of Carbon Nanotubes via Selective Hydrogenation”, J. Phys. Chem. C, 114, 11753 (2010).
 144. Qian Chen, Jinlan Wang*, Liyan Zhu, Shudong Wang, and Feng Ding, “Fluorination induced half-metallicity in two-dimensional few zinc oxide layers”, J. Chem. Phys.132, 204703 (2010).
 145. Xuefeng Wang, Songfeng Qi, Qian Chen, et al. “Scaling dopant states in a semiconducting nanostructure by chemically resolved electron energy-loss spectroscopy: A Case Study on Co-Doped ZnO”, J. Am. Chem. Soc. 132, 6492(2010).
 146. Liyan Zhu, Tingting Zhang, Mengxi Yi, Jinlan Wang*, “Ab initio study on mixed inorganic organic ligand sandwich clusters: BzTMC60, TM=Sc-Co”, J. Phys. Chem. A, 114, 9398 (2010).
 147. Xiuyun Zhang and Jinlan Wang*, “Ab initio study of bond characteristics and magnetic properties of mixed-sandwich VnBzmCpk clusters”, J. Phys. Chem. A 114, 2319 (2010).
 148. Jinli Du, Guangfen Wu, and Jinlan Wang*, “Density Functional Theory Study of the Interaction of Carbon Monoxide with Bimetallic Co-Mn Clusters”, J. Phys. Chem. A 114, 10508 (2010).
 149. Yanbiao Wang, Mingli Yang, and Jinlan Wang*, “Ab initio study of structure and magnetism of bimetallic oxide clusters TiVOm,VMnOm, and MnCoOm, m = 3, 4”, J. Mol. Struc-TheoChem. 953, 55 (2010).
 150. Yanbiao Wang, Xinxin Gong, and Jinlan Wang*,“Comparative DFT Study of Structure and Magnetism of TMnOm (TM = Sc Mn, n = 1 - 2, m = 1 - 6) Clusters”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 2471.
 151. Jinli Du, Naifeng Shen, Liyan, Zhu, and Jinlan Wang*, “Emergence of noncollinear agnetic ordering in bimetallic Co6nMnnclusters”, J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 015006 (2010).
 152.  

  2009

 153. Qian Chen, Jinlan Wang*, “Edge-passivation induced half-metallicity of zigzag zinc oxide nanoribbons”, Appl. Phys. Lett. 95, 133116 (2009).
 154. Guangfen Wu, Jinlan Wang*, Xiuyun Zhang, Liyan Zhu, “Hydrogen Storage on Metal–Coated B80 Buckyballs”, J. Phys. Chem. C 113, 7052 (2009).
 155. Jinlan Wang, Xiaocheng Zeng*, “Core-shell magnetic clusters”, (review paper), in Springer book “Nanoscale Magnetic Materials and Applications”, J.P. Liu (Ed.), Springer, 2009.
 156. Jinlan Wang, Yanbiao Wang, Guangfen Wu, Xiuyun Zhang, Xiaojun Zhao, and Mingli Yang, “Ab initio study of the structure and magnetism of atomic oxygen adsorbed Scn (n = 2–14) clusters” , Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 5983(2009).
 157. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, “Ab Initio Study of Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Transition Metal-Borazine Molecular Wires”, J. Phys. Chem. C, 113,8767 (2009). IF: 3.396
 158. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, Feng Ding, “Gold nanotube encapsulation enhanced magnetic properties of transition metal monatomic chains: an ab initio study”, J. Chem. Phys.130, 064706 (2009).
 159. Xiuyun Zhang, Jinlan Wang*, Xiaocheng Zeng, “Structural, electronic, and magnetic properties of Vn(C60)m complexes”, J. Phys. Chem. A113, 5406 (2009).
 160. Qian Chen, Jinlan Wang*, “Structural, electronic, and magnetic properties of TMZn11O12 and TM2Zn10O12 clusters (TM = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, and Cu)”, Chem. Phys. Lett.474, 336 (2009).
 161. Naifeng Shen, Yanbiao Wang, Sheng Chen, Jinlan Wang*, “Structural and magnetic properties of bimetallic Con−1Cr clusters with density functional theory”, Front. Phys. China, 4, 408 (2009).
 162.  

  2008

 163. Jinlan Wang*, Xiuyun Zhang, Paul von Ragué Schleyer, Zhongfang Chen, “Density Functional Theory Studies of Inorganic Metallocene Multi-decker Vn(P6)n+1 (n=1-4) Sandwich Clusters”, J. Chem. Phys.128, 104706 (2008).
 164. Guangfen Wu, Jinlan Wang*, Yiming Lu, Mingli Yang, “Density Functional Study of CO Adsorption on Scn (n=2-13) clusters”, J. Chem. Phys.128, 224315 (2008).
 165. Jinlan Wang*, Liyan Zhu, Xiuyun Zhang, Mingli Yang, “Size- and Shape-Dependent Polarizabilities of Sandwich and Rice-Ball ConBzm Clusters from Density Functional Theory”, J. Phys. Chem. A 112, 8226 (2008).
 166. Xiuyun Zhang, Jinlan Wang*, Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Con(benzene)m Complexes, J. Phys. Chem. A 112, 296 (2008).
 167. Naifeng Shen, Jinlan Wang*, Liyan Zhu, “Ab initio study of magnetic properties of bimetallic Con-1Mn and Con-1V clusters”, Chem. Phys. Lett.467, 112 (2008).
 168. Liyan Zhu, Jinlan Wang*, Mingli Yang, “Density functional theory study of cationic group VI transition metal–benzene clusters”, J. Mol. Struc-TheoChem.869, 37 (2008).
 169.  

  2007

 170. Jinlan Wang*, “Structural, electronic, and magnetic properties of Scn (n=2-18) clusters with density functional calculation”, Phys. Rev. B 75, 155422 (2007).
 171. Juan C. Idrobo, Weronika Walkosz, Shing Fan Yip, Serdar Öğüt, Jinlan Wang, and Julius Jellinek, “Static polarizabilities and optical absorption spectra of gold clusters (Aun, n=2–14 and 20) from first principles”, Phys. Rev. B 76, 205422 (2007).
 172.  

  2006

 173. Jinlan Wang*, Mingli Yang, Guanghou Wang, Julius Jellinek, “Dipole polarizabilities of medium-sized gold clusters”, Phys. Rev. A 74, 023202 (2006).
 174. Jijun Zhao, Xianlan Zhou, Xiaoshuang Chen, Jinlan Wang, Julius Jellinek, “Density functional theory of small and medium-sized Asn clusters up to 28”, Phys. Rev. B 73, 115418(2006).
 175. Jaeil Bai, Lifeng Cui, Jinlan Wang, Soohaeng Yoo, Xi Li, Julius Jellinek, Christof Koehler, Thomas Frauenheim,  Lai-Sheng Wang, and Xiao Cheng Zeng, “Structural evolution of anionic silicon clusters SiN (20 ≤ n ≤ 45)”, J. Phys. Chem. A 110, 908 (2006).
 176. Ogut S, Idrobo JC, Jellinek J, Jinlan Wang, “Structural, electronic, and optical properties of noble metal clusters from first principles”, J. Cluster Science 17, 609, (2006).
 177.  

  2005

 178. Jinlan Wang, Julius Jullinek, Jijun Zhao, Zhangfang Chen, R. Bruce King, Paul von Rague Schleyer, “Hollow cages versus space-filled structures for medium-sized gold clusters: the spherical aromaticity of the Au50 cage”, J. Phys. Chem. A, (封面热点文章) 109, 9265 (2005).
 179. Jinlan Wang, Xiaolan Zhou, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Optimal stuffed fullerene structures of silicon nanoclusters”, Phys. Rev. B 71, 113412 (2005).
 180. Jinlan Wang, Julius Jellinek, “Infrared Spectra of VnBzn+1 Sandwich Clusters: A Theoretical Study of Size-Evolution”, J. Phys. Chem. A (Letter) 109, 10180 (2005).
 181. Hui Li, Pederiva F, Baolin Wang, Jinlan Wang, Guanghou Wang, “How does the nickel nanowire melt?”, Appl. Phys. Lett. 86, 011913 (2005).
 182. Jijun Zhao, Jinlan Wang, Julius Jellinek, Yoo S, Xiao Cheng Zeng, “Stuffed fullerene structures for medium-sized silicon clusters”, Eur. Phys. J. D 34, 35 (2005).
 183. Ma SJ, Wang GH, Wang JL, Xue L, “Structure and electronic property of Sin (n=20–40 and 45) clusters”, Phys. Lett. A 337, 216 (2005).
 184.  

  2004

 185. S. Yoo, Jijun Zhao, Jinlan Wang, Xiao Cheng Zeng, “Endohedral Bucky Silicon Clusters SiN (27 ≥ N ≥ 39)”, J. Am. Chem. Soc.126, 13845 (2004).
 186. Hui Li, Baolin Wang, Jinlan Wang, Guanghou Wang, “Local atomic structures of palladium nanowire”, J. Chem. Phys. 121, 8990 (2004).
 187. Hui Li, Baolin Wang, Jinlan Wang, Guanghou Wang, “Melting behavior of one-dimensional zirconium nanowire”, J. Chem. Phys. 120, 3431(2004).
 188. Hui Li, Baolin Wang, Jinlan Wang, Guanghou Wang, “Evidence of a melt like supercooled liquid during a solid to liquid transition of titanium nanowire”, Chem. Phys. Lett. 399, 20 (2004).
 189.  

  2003

 190. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Nonmetal-metal transition in Znn (n=2-20) clusters”, Phys. Rev. A 68, 013201 (2003).
 191. Jinlan Wang, Mingli Yang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Dipole polarizabilities of germanium clusters”,  Chem. Phys. Lett. 367, 448 (2003).
 192. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, ”Structures and electronic properties of Cu20, Ag20, and Au20 clusters with density functional method”, Chem. Phys. Lett. 380, 716 (2003).
 193.  

  2002

 194. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Density functional study of Aun (n=2-20) clusters: lowest-energy structures and electronic properties”, Phys. Rev. B 66, 035418 (2002).
 195. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Xiaoshuang Chen, Baolin Wang, Wei Lu, Jijun Zhao, “Melting behavior in ultrathin metallic nanowires”, Phys. Rev. B 66, 085408 (2002).
 196. Jinlan Wang, Xiaoshuang Chen, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Structure and magnetic properties of Co-Cu bimetallic clusters”, Phys. Rev. B 66, 014419 (2002).
 197. Feng Ding, Hui Li, Jinlan Wang, Weifeng Shen, Guanghou Wang, “The elastic deformation in pentagonal nanorods with multiply twin boundaries and their stability”, J. Phys. Conden. Matter 14, 113 (2002).
 198.  

  2001

 199. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Structures and electronic properties of Gen (n=2-25) clusters from density functional theory”, Phys. Rev. B 64, 205411 (2001).
 200. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Feng Ding, Hui Li, Weifeng Shen, Jijun Zhao, “Structural transition of Si clusters and their thermodynamics”, Chem. Phys. Lett. 341, 529 (2001).
 201. Jinlan Wang, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Density functional study of beryllium clusters, with gradient correction”, J. Phys. Conden. Matter 13, L753 (2001).
 202. Jinlan Wang, Jijun Zhao, Feng Ding, Weifeng Shen, Hui Li, Guanghou Wang, “Thermal properties of medium-sized Ge clusters”, Solid State Commun. 117, 593 (2001).
 203. Jinlan Wang, Feng Ding, Weifeng Shen, Li H, Guanghou Wang, Jijun Zhao, “Thermal Properties of Co-Cu Bimetallic Clusters”, Solid State Commun. 119, 13(2001).
 204. Hui Li, Feng Ding, Jinlan Wang, Xufang Bian, Guanghou Wang,  “Structural studies of clusters in melt of FeAl compound”, J. Chem. Phys. 114, 6413(2001).
 205. Feng Ding, Guanghou Wang, Shenwen Yu, Jinlan Wang, Weifeng Shen, Hui Li, “Formation and stability of large B6O clusters with icosahedral structure”, Euro. Phys. J. D 16, 245 (2001).
 206. Li H, Wang GH, Ding F, Jinlan Wang, et al. “Molecular dynamics computation of clusters in liquid Fe-Al alloy”, Phys. Lett. A 280,325(2001).
 207. Zhao JJ, Qiu Q., Wang BL, Jinlan Wang, Wang GH, “Geometric and electronic properties of titanium clusters studied by plane-wave ultrosoft pseudopotential”, Solid State Commun.118, 157(2001).
 208. Ding F, Jinlan Wang, Shen WF, Wang BL, Wang GH, “The stability of icosahedral cluster and the range of interaction potential”, Comm.Theo.Phys.36, 459 (2001).
 209. Ding F, Li H, Jinlan Wang, Shen WF, Wang GH, “The bond length deformation and the elastic structure in icosahedral clusters”, Int. J. Mod. Phys. B 15, 1947 (2001).
 210.  

  2000

 211. Zhao JJ, Jinlan Wang, Wang GH, “A transferable nonorthogonal tight-binding model of germanium: Application to small clusters”, Phys. Lett. A 275, 281 (2000).
 212.  

  1999

 213. Jinlan Wang, Guangzhi Chen, “Spatiotemporal Chaos synchronization by Active-Occassional Coupling”, Acta Physics Sinica 9, 1605 (1999).
 214.  

  1998

 215. Jinlan Wang, Guangzhi Chen, Tuanfan Qing, Wansun Ni, Xueming Wang, “Synchronizing Spatiotemporal chaos in coupled map lattices via active-passive decomposition”, Phys. Rev. E 58, 3017(1998).